Languages of the World Product Quizzes

These online quizzes are based on the Thai content in the Transparent Language's Languages of the World program.

To start over press the Reset button.


PART I: Fill in the Blank
Pick the Thai word that matches the English word.

EXAMPLE:
Khu̇n __[name]__ ar'-rai.


1. Khowr __[key]____ hȯng dai mai.

2. Chȧn lāk _[money]__ tėė' nė dāi mȧi.

3. Chȧn tong gārn sorb tarm keaw ku̇b _[ticket]__ khong chan.

4. Tanon' nee pėn _[road]__ tee' me rȯd lan tarng deaw.

5. _[cold]_ kern pai.


Part II: Word Translation
Choose the Thai translation for the English word shown.

EXAMPLE:
telephone


1. bank

2. train

3. movie

4. red

5. fish


Part III. Pick the Thai Translation
Select the Thai translation for the English sentence shown.

EXAMPLE:
Good morning (afternoon, evening).
1. Can you speak more slowly?2. Don't you have my reservation?3. I wish to cash some traveler's checks.4. When do we land?5. What time do you have?
Part IV. Learn Your Numbers!
Check the numeral that matches the Thai word.

EXAMPLE:
sarm'-sib


1. sōng

2. sib'-ed

3. ye'-sib

4. jed'-sib

5. neung' roy


Part V. Match the English Translation
Select the English translation for each Thai sentence.

EXAMPLE:
Khōrb' khu̇n.
1. Chȧn mȧi khaow'-jai.2. Chouy plȯȯk chȧn pru̇ng-nee chōw torn pad mong dāi mȧi.3. Khun me tee' nung sum'-rarb chȧn rue plow.4. Khowr toad krub. Porm lohng tarng krub.5. Chȧn mȧi dāi su̇ng' ar-harn' jarn nee.
When you have answered all questions, press the evaluate button.

To start over press the Reset button.

Practice Makes Perfect
Back to Quiz