Languages of the World Product Quizzes

These online quizzes are based on the Zulu content in the Transparent Language's Languages of the World program.

To start over press the Reset button.


PART I: Fill in the Blank
Pick the Zulu word that best completes the sentence.

EXAMPLE:
Uyakwazi ukukhuluma _____?

1. Ngikhuluma isiZulu _____.

2. Ngithanda _____ ngeTravelers cheque.

3. Ngithemba ukuthi _____ lapha.

4. Nantsi iphasiphoti _____.

5. Ngiyabonga _____ lwenu.


Part II: Word Translation
Choose the Zulu translation for the English word shown.

EXAMPLE:
yes

1. room

2. dress

3. days

4. passport

5. Monday


Part III. Sentence Translation
Select the Zulu translation for the English sentence shown.

EXAMPLE:
Here is my passport.



1. Thank you very much.


2. Turn left.


3. Your watch is slow.


4. This is too cold.


5. I would like a bottle of red wine.




Part IV. Learn Your Numbers!
Check the numeral that matches the Zulu word.

EXAMPLE:
iqanda

1. kune

2. ishumi

3. ishumi nesithupha

4. amashumi amahlanu

5. ikhulu


Part V. Match the English Translation
Select the best English translation for each Zulu sentence.

EXAMPLE:
Ngingawathola amathikithi amabili okuya eGoli.



1. Lona ngumqwaqo ohamba eziya nganxanye.


2. Ebusuku.


3. Akulona i-oda lami leli.


4. Ngithanda ukukhokha ngecredit card.


5. Hamba ngalendlela.




When you have answered all questions, press the Evaluate button. To start over press the Reset button.

Practice Makes Perfect
Back to Quiz