Languages of the World Product Quizzes

These online quizzes are based on the Vietnamese content in the Transparent Language's Languages of the World program.

To start over press the Reset button.


PART I: Fill in the Blank
Pick the Vietnamese word that best completes the sentence.

EXAMPLE:
Tôi tên ___ Lan.

1. Ông có nói ___ Anh không?

2. Chúng tôi muốn có ___ giường.

3. ___ có vé của tôi cho chuyến bay số 4 9 2 không?

4. Tôi không ___ cái này.

5. ___ muốn kêu một ly mạc-ti-ni.


Part II: Word Translation
Choose the Vietnamese translation for the English word shown.

EXAMPLE:
room

1. and

2. to exchange

3. gate

4. to turn

5. street


Part III. Sentence Translation
Select the Vietnamese translation for the English sentence shown.

EXAMPLE:
You're welcome.1. How are you, ma'am?


2. I understand perfectly.


3. I speak only a little Vietnamese.


4. Where is the bathroom?


5. This is too cold.
Part IV. Learn Your Numbers!
Check the numeral that matches the Vietnamese word.

EXAMPLE:
không

1. chín

2. mười sáu

3. hai mươi

4. bảy mươi

5. một trăm


Part V. Match the English Translation
Select the best English translation for each Vietnamese sentence.

EXAMPLE:
Phòng tắm ở đâu?1. Bao giờ có chuyến xe lửa kế tiếp đi Hà Nội?


2. Quẹo trái.


3. Bây giờ là ba giờ chiều.


4. Cái này nóng quá.


5. Ðây không phải là món tôi đã kêu.
When you have answered all questions, press the Evaluate button. To start over press the Reset button.

Practice Makes Perfect
Back to Quiz