Languages of the World Product Quizzes

These online quizzes are based on the Albanian content in the Transparent Language's Languages of the World program.

To start over press the Reset button.


PART I: Fill in the Blank
Pick the Albanian word that best completes the sentence.

EXAMPLE: _____ flas vetëm pak shqip.

1. Gëzohem _____ që u njohëm.

2. Sa është _____?

3. Nuk kam _____ për t'u kontrolluar.

4. Dua një shishe verë të _____.

5. Kthehu djathtas _____ semafori dhe ec dy blloqe.


Part II: Word Translation
Choose the Albanian translation for the English word shown.

EXAMPLE: name

1. light

2. right

3. train

4. summer

5. yes


Part III. Sentence Translation
Select the Albanian translation for the English sentence shown.

EXAMPLE: I only speak a little Albanian.


1. May I use this credit card?


2. Good morning, could you help me?


3. I would like to buy a ticket for the next flight to Tirana.


4. Opposite the bank.


5. This is too hot.
Part IV. Learn Your Numbers!
Check the numeral that matches the Albanian word.

EXAMPLE: zero

1. gjashtë

2. dhjetë

3. njëzet e një

4. dyzet

5. tetëdhjetë


Part V. Match the English Translation
Select the best English translation for each Albanian sentence.

EXAMPLE: Unë flas vetëm pak shqip.


1. Mund të flisni më ngadalë?


2. Unë do të desha të paguaj me çek udhëtari.


3. Kam patentë ndërkombëtare.


4. Mund të ulem nga dritarja?


5. Është mesditë.
When you have answered all questions, press the Evaluate button. To start over press the Reset button.

Practice Makes Perfect
Back to Quiz